Zhidovinova, A., Elancev, A., Inyushin, V., & Shvetzova, E. (2014). Stimulation of physical indices by biogenic water preparations. International Journal Of Biology And Chemistry, 7(1), 36-41. doi:10.26577/2218-7979-2014-7-1-36-41