Zhidovinova, A., A. B. Elancev, V. M. Inyushin, & E. V. Shvetzova. " Stimulation of physical indices by biogenic water preparations." International Journal of Biology and Chemistry [Online], 7.1 (2014): 36-41. Web. 19 Apr. 2019