Abramova, V., A. Kali, N. Abdolla, O. Yu. Yurikova, Yu. V. Perfilyeva, Ye. O. Ostapchuk, R. T. Tleulieva, S. K. Madenova, & N. N. Belyaev. " Influence of tumor cells on natural killer cell phenotype and cytotoxicity." International Journal of Biology and Chemistry [Online], 8.1 (2015): 9-14. Web. 25 Apr. 2019