Nurxat, N., Gussenov, I., Tatykhanova, G., Akhmedzhanov, T., & Kudaibergenov, S. (2015). Alkaline/Surfactant/Polymer (ASP) Flooding. International Journal Of Biology And Chemistry, 8(1), 30-42. doi:10.26577/2218-7979-2015-8-1-30-42