Kanaev, ., Semenchenko, G., Konysbayeva, A., Shilmanova, A., & Kanayeva, Z. (2015). Method of gold extraction from ores of bakyrchik deposit by percolation bioleaching. International Journal Of Biology And Chemistry, 8(2), 28-35. doi:10.26577/2218-7979-2015-8-2-28-35