Kanaev, ., Semenchenko, G., Konysbayeva, A., Shilmanova, A., & Kanayeva, Z. 2015 Dec 27. Method of gold extraction from ores of bakyrchik deposit by percolation bioleaching. International Journal of Biology and Chemistry. [Online] 8:2