Kakimova, A., Kozhakhmetov, S., Kazhybayev, A., Mukasheva, G., Saduakhassova, S., Khassenbekova, Z., Urasova, M., Kushugulova, A., & Nurgozhin, T. (2015). Insights into the role of the gut microbiome in metabolic syndrome. International Journal Of Biology And Chemistry, 8(2), 36-39. doi:10.26577/2218-7979-2015-8-2-36-39