Kakimova, A., Kozhakhmetov, S., Kazhybayev, A., Mukasheva, G., Saduakhassova, S., Khassenbekova, Z., Urasova, M., Kushugulova, A., & Nurgozhin, T. 2015 Dec 27. Insights into the role of the gut microbiome in metabolic syndrome. International Journal of Biology and Chemistry. [Online] 8:2