Kakimova, A., S. Kozhakhmetov, A. Kazhybayev, G. Mukasheva, S. Saduakhassova, Zh. Khassenbekova, M. Urasova, A. Kushugulova, & T. Nurgozhin. " Insights into the role of the gut microbiome in metabolic syndrome." International Journal of Biology and Chemistry [Online], 8.2 (2015): 36-39. Web. 19 Apr. 2019