Seitimova, G., Alzhanbayeva, A., Burasheva, G., Yeskaliyeva, B., & Choudhary, M. (2016). Phytochemical study of Kochia prostrata. International Journal Of Biology And Chemistry, 9(2), 51-54. doi:10.26577/2218-7979-2016-9-2-51-54