Seitimova, G., Alzhanbayeva, A., Burasheva, G., Yeskaliyeva, B., & Choudhary, M. 2016 Dec 26. Phytochemical study of Kochia prostrata. International Journal of Biology and Chemistry. [Online] 9:2