Seitimova, G., A. M. Alzhanbayeva, G. Sh. Burasheva, B. K. Yeskaliyeva, & M. I. Choudhary. " Phytochemical study of Kochia prostrata." International Journal of Biology and Chemistry [Online], 9.2 (2016): 51-54. Web. 25 May. 2019