Seitimova, G., Alzhanbayeva, A., Burasheva, G., Yeskaliyeva, B., AND Choudhary, M.. " Phytochemical study of Kochia prostrata" International Journal of Biology and Chemistry [Online], Volume 9 Number 2 (26 December 2016)