Alexandrova, A., Karpova, O., Nargilova, R., Kryldakov, R., Nizkorodova, A., Zhigaylov, A., Yekaterinskaya, E., Kushnarenko, S., Akbergenov, R., & Iskakov, B. (2018). Distribution of potato (Solanum tuberosum) viruses in Kazakhstan. International Journal Of Biology And Chemistry, 11(1), 33-40. doi:10.26577/ijbch-2018-1-311