Alexandrova, A., Karpova, O., Nargilova, R., Kryldakov, R., Nizkorodova, A., Zhigaylov, A., Yekaterinskaya, E., Kushnarenko, S., Akbergenov, R., & Iskakov, B. 2018 Aug 30. Distribution of potato (Solanum tuberosum) viruses in Kazakhstan. International Journal of Biology and Chemistry. [Online] 11:1