Alexandrova, A., O. V. Karpova, R. M. Nargilova, R. V. Kryldakov, A. S. Nizkorodova, A. V. Zhigaylov, E. M. Yekaterinskaya, S. V. Kushnarenko, R. Zh. Akbergenov, & B. K. Iskakov. " Distribution of potato (Solanum tuberosum) viruses in Kazakhstan." International Journal of Biology and Chemistry [Online], 11.1 (2018): 33-40. Web. 24 Apr. 2019