Alexandrova, A., Karpova, O., Nargilova, R., Kryldakov, R., Nizkorodova, A., Zhigaylov, A., Yekaterinskaya, E., Kushnarenko, S., Akbergenov, R., AND Iskakov, B.. " Distribution of potato (Solanum tuberosum) viruses in Kazakhstan" International Journal of Biology and Chemistry [Online], Volume 11 Number 1 (30 August 2018)