Mekesh, Y., Seitimova, G., Ikhsanov, Y., Litvinenko, Y., Burasheva, G., Nauryzbaev, M., & Aisa, X. (2018). Development of a method for isolating carotenoids from tomato mass. International Journal Of Biology And Chemistry, 11(2), 124-128. doi:10.26577/ijbch-2018-2-335