Nizkorodova, A. S., M. Ajtkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry, Kazakhstan