Nurlybekova, Aliya, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan