Utkelov, D. Zh., Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan