Tatykhanova, G., Laboratory of Engineering Profile, Kazakh National Technical University, Satpayev Str. 22, Almaty, Kazakhstan; Institute of Polymer Materials and Technology, Satpayev Str. 22, Almaty, Kazakhstan