Rakhymbay, G. S., Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan