Tatykhanova, G. S., Laboratory of Engineering Profile, K.I. Satpayev Kazakh National Technical University, Almaty, Kazakhstan; Institute of Polymer Materials and Technology, Almaty, Kazakhstan, Kazakhstan