Smekenov, I. T., Al-Faraby Kazakh National University, Kazakhstan