Nauryzbayev, M. K., Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan