Yesmurzayeva, N., Department of Chemical Technology, K.I. Satpayev Kazakh National Technical University, Satpayev Str. 22, 050013 Almaty Laboratory of Engineering Profile, K.I. Satpayev Kazakh National Technical University, Satpayev Str. 22, 050013 Almaty, Kazakhstan