Yurikova, O. Yu., M.A.Aitkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry, Almaty, Kazakhstan