Rahadilova, S. N., Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan