Ahmedzhanov, T. K., Kazakh National Technical University named after K. Satpayev, Kazakhstan