Mursaliyeva, V. K., Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almaty, Kazakhstan