Perfilyeva, Yu. V., M.A.Aitkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry, Almaty, Kazakhstan