Zhatkanbayeva, Zh. K., Faculty of Chemistry and Chemical Technology, al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan