Yernazarova, G., Turasheva, S., Sartayeva, A., Orazova, S., Bazargaliyeva, A., Imanova, E., Omarova, G., & Yancheva, S. (2018). Absorption of chromium by mono- and mixed cultures of microalgae. International Journal Of Biology And Chemistry, 11(1), 119-126. doi:10.26577/ijbch-2018-1-321