Yernazarova, G., Turasheva, S., Sartayeva, A., Orazova, S., Bazargaliyeva, A., Imanova, E., Omarova, G., & Yancheva, S. 2018 Aug 31. Absorption of chromium by mono- and mixed cultures of microalgae. International Journal of Biology and Chemistry. [Online] 11:1