Yernazarova, G., S. K. Turasheva, A. A. Sartayeva, S. B. Orazova, A. A. Bazargaliyeva, E. M. Imanova, G. K. Omarova, & S. Yancheva. " Absorption of chromium by mono- and mixed cultures of microalgae." International Journal of Biology and Chemistry [Online], 11.1 (2018): 119-126. Web. 24 Jan. 2021