Khamdiyeva, O., Pack, S., Biyasheva, Z., Abdullaev, Z., Kaidarova, D., & Kabysheva, N. (2020). Mutation and expression of the C-KIT gene on population of Kazakhstan. International Journal Of Biology And Chemistry, 12(2), 4-9. doi:10.26577/ijbch-2019-v2-1