Khamdiyeva, O., Pack, S., Biyasheva, Z., Abdullaev, Z., Kaidarova, D., & Kabysheva, N. 2020 Jan 15. Mutation and expression of the C-KIT gene on population of Kazakhstan. International Journal of Biology and Chemistry. [Online] 12:2