Khamdiyeva, O., S. Pack, Z. M. Biyasheva, Z. Abdullaev, D. R. Kaidarova, & N. P. Kabysheva. " Mutation and expression of the C-KIT gene on population of Kazakhstan." International Journal of Biology and Chemistry [Online], 12.2 (2019): 4-9. Web. 11 May. 2021