Nazarkulova, S., Burkitbayev, M., Nursapina, N., & Mokhodoeva, O. (2020). Species of uranium of the Kamyshanovskoe deposit (Kyrgyzstan). International Journal Of Biology And Chemistry, 12(2), 116-121. doi:10.26577/ijbch-2019-i2-15