Nadirov, R., Turan, M., & Karamyrzayev, G. (2020). Copper ammonia leaching from smelter slag. International Journal Of Biology And Chemistry, 12(2), 135-140. doi:10.26577/ijbch-2019-i2-18