Nadirov, R., Turan, M., & Karamyrzayev, G. 2020 Jan 15. Copper ammonia leaching from smelter slag. International Journal of Biology and Chemistry. [Online] 12:2