[1]
Azhkeyeva, A., Rakhmetullayeva, R.K., Yeligbayeva, G.Z., Shaikhutdynov, Y.M. and Abutalip, M. 2018. Complexation of new linear copolymers based on ethyl acrylate. International Journal of Biology and Chemistry. 11, 1 (Aug. 2018), 163–168. DOI:https://doi.org/10.26577/ijbch-2018-1-300.