(1)
Azhkeyeva, A.; Rakhmetullayeva, R. K.; Yeligbayeva, G. Z.; Shaikhutdynov, Y. M.; Abutalip, M. Complexation of New Linear Copolymers Based on Ethyl Acrylate. IJBCh 2018, 11, 163-168.