Azhkeyeva, A., Rakhmetullayeva, R. K., Yeligbayeva, G. Z., Shaikhutdynov, Y. M., & Abutalip, M. (2018). Complexation of new linear copolymers based on ethyl acrylate. International Journal of Biology and Chemistry, 11(1), 163–168. https://doi.org/10.26577/ijbch-2018-1-300