Minkayeva, A., Mamashev , S. ., Nurlybekova, A. ., Kudaibergen, A., Shybyray, Y., Amzeyeva, U., & Jenis, J. (2023). Chemical constituents of Dianthus superbus, Matricaria chamomilla and Glycyrrhiza glabra. International Journal of Biology and Chemistry, 16(2), 104–109. https://doi.org/10.26577/IJBCh2023v16i2a11