Bakhtiyarova, S., Makashev, Y., Zhaksymov, B. ., Makashev, Y., Kalekeshov, A. ., Zhunusova, A., Kapysheva, U., Tazhibaev, I. ., Zhiengazina, A. ., & Zhalimbetova, Z. . (2023). Reserve capabilities of the cardiorespiratory system in athletes of certain sports under conditions of intense muscular activity. International Journal of Biology and Chemistry, 16(2), 72–80. https://doi.org/10.26577/IJBCh2023v16i2a7