AZHKEYEVA, A.; RAKHMETULLAYEVA, R. K.; YELIGBAYEVA, G. Z.; SHAIKHUTDYNOV, Y. M.; ABUTALIP, M. Complexation of new linear copolymers based on ethyl acrylate. International Journal of Biology and Chemistry, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 163–168, 2018. DOI: 10.26577/ijbch-2018-1-300. Disponível em: https://ijbch.kaznu.kz/index.php/kaznu/article/view/300. Acesso em: 20 jan. 2022.