Azhkeyeva, Aiganym, R. K. Rakhmetullayeva, G. Zh. Yeligbayeva, Ye. M. Shaikhutdynov, and M. Abutalip. 2018. “Complexation of New Linear Copolymers Based on Ethyl Acrylate”. International Journal of Biology and Chemistry 11 (1):163-68. https://doi.org/10.26577/ijbch-2018-1-300.