Satayeva, Safura, Firuza Akhmetova, Roza Jusupkaliyeva, Dauriya Nazarova, Ivan Kazarinov, Manshuk Mambetova, Bekzada Salim, and Yiliya Hahaleva. 2021. “Study of the New Composite Sorbents for Water Treatment”. International Journal of Biology and Chemistry 14 (2):88-92. https://doi.org/10.26577/ijbch.2021.v14.i2.012.